กีต้าร์คอร์ด: C6-G

คอร์ด C6-G
Guitar Chords C6-G
This chord is played start on fret 1 Normal major chord with added 6th
Scale structure: R-3-5-6
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
R = C minor interval = A (scale degree = 6th)
Note: C E G A
Alternative names: Cmajor6-G, CMaj6-G, CM6-G
Level: Advanced
Importance: occasionally used
Note: C E G A
Alternative names: Cmajor6-G, CMaj6-G, CM6-G
Level: Advanced
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C6-G ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C6-G type 1คอร์ด C6-G type 2คอร์ด C6-G type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง