กีต้าร์คอร์ด: C6/9-E

คอร์ด C6/9-E
Guitar Chords C6/9-E
This chord is played start on fret 7 Normal major chord with added 6th and 9th
Scale structure: R-3-5-6-9
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
R = C minor interval = A (scale degree = 6th)
5th (G) + minor + major interval = 9th (D)
Note: C E G A D
Alternative names: C6(add9)-E, CMaj6(add9)-E, CM6(add9)-E
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Note: C E G A D
Alternative names: C6(add9)-E, CMaj6(add9)-E, CM6(add9)-E
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C6/9-E ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C6/9-E type 1คอร์ด C6/9-E type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง