กีต้าร์คอร์ด: C9#5-E

คอร์ด C9#5-E
Guitar Chords C9#5-E
This chord is played start on fret 1 Is 7#5 with added 9th
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + major interval = G# (scale degree = sharp/augmented 5th)
G# + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Bb + major interval = D (scale degree = 9th)
Note: C E G# Bb D
Alternative names: C9(#5)-E, C+9-E, Caug9-E, C7#5(add9)-E
Level: Rookie
Importance: Rarely used
Note: C E G# Bb D
Alternative names: C9(#5)-E, C+9-E, Caug9-E, C7#5(add9)-E
Level: Rookie
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C9#5-E ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C9#5-E type 1คอร์ด C9#5-E type 2คอร์ด C9#5-E type 3คอร์ด C9#5-E type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง