กีต้าร์คอร์ด: Caug

คอร์ด Caug
Guitar Chords Caug
The string 1 (E) is left open. This chord is played start on fret 1 Basic augmented triad.
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + major interval = Ab (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: C, E, G#, C, E
Step: 1-3-#51(C), 3(E), #5(G#/Ab)
Alternative names: C+5, C(#5), C+
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: C, E, G#, C, E
Step: 1-3-#51(C), 3(E), #5(G#/Ab)
Alternative names: C+5, C(#5), C+
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Caug ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Caug type 1คอร์ด Caug type 2คอร์ด Caug type 3คอร์ด Caug type 4คอร์ด Caug type 5คอร์ด Caug type 6คอร์ด Caug type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง