กีต้าร์คอร์ด: Cm-G

คอร์ด Cm-G
Guitar Chords Cm-G
This chord is played start on fret 3 Basic minor triad
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = C
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 3rd)
Eb + major interval = G (scale degree = 5th)
Note: C Eb G
Alternative names: Cmin-G, C, G
Level: Intermediate
Importance: Very important
Note: C Eb G
Alternative names: Cmin-G, C, G
Level: Intermediate
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cm-G ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm-G type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง