กีต้าร์คอร์ด: Cmaj7-G

คอร์ด Cmaj7-G
Guitar Chords Cmaj7-G
This chord is played start on fret 3 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
G + major interval = B (scale degree = 7th)
Note: C E G B
Alternative names: Cmajor7-G, CM7-G, CMaj7-G
Level: Advanced
Importance: occasionally used
Note: C E G B
Alternative names: Cmajor7-G, CM7-G, CMaj7-G
Level: Advanced
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cmaj7-G ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cmaj7-G type 1คอร์ด Cmaj7-G type 2คอร์ด Cmaj7-G type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง