กีต้าร์คอร์ด: D#6/9

คอร์ด D#6/9
Guitar Chords D#6/9
This chord is played start on fret 8 Normal major chord with added 6th and 9th
Scale structure: R-3-5-6-9
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
R = Eb minor interval = C (scale degree = 6th)
5th (Bb) + minor + major interval = 9th (F)
Note: D# G A# C F
Alternative names: D#6(add9), D#Maj6(add9), D#M6(add9)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Note: D# G A# C F
Alternative names: D#6(add9), D#Maj6(add9), D#M6(add9)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#6/9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#6/9 type 1คอร์ด D#6/9 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง