กีต้าร์คอร์ด: D#m(maj7)

คอร์ด D#m(maj7)
Guitar Chords D#m(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = Eb
Eb + minor interval = Gb (scale degree = minor 3rd)
Gb + major interval = Bb (scale degree = 5th)
Bb + major interval = D (scale degree = 7th)
Note: D# Gb A# D
Alternative names: D#m(M7), D#min(Maj7), D#m(+7), D#-(M7), D#m(addM7), D#m(add7), D#min(addM7), D#min(+7), D#min(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Note: D# Gb A# D
Alternative names: D#m(M7), D#min(Maj7), D#m(+7), D#-(M7), D#m(addM7), D#m(add7), D#min(addM7), D#min(+7), D#min(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#m(maj7) ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#m(maj7) type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง