กีต้าร์คอร์ด: Dbmaj9

คอร์ด Dbmaj9
Guitar Chords Dbmaj9
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Is maj7 with added 9th
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + minor interval = Ab (scale degree = 5th)
Ab + major interval = C (scale degree = 7th)
C + minor interval = Eb (scale degree = 9th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: Db, Eb, Ab, C, F
Step: 1-3-5-7-91(C#/Db), 3(F), 5(G#/Ab), 7(C), 9(D#/Eb)
Alternative names: Dbmaj9, DbM9, Dbmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: Db, Eb, Ab, C, F
Step: 1-3-5-7-91(C#/Db), 3(F), 5(G#/Ab), 7(C), 9(D#/Eb)
Alternative names: Dbmaj9, DbM9, Dbmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dbmaj9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbmaj9 type 1คอร์ด Dbmaj9 type 2คอร์ด Dbmaj9 type 3คอร์ด Dbmaj9 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง