กีต้าร์คอร์ด: E9#5

คอร์ด E9#5
Guitar Chords E9#5
This chord is played start on fret 1 Is 7#5 with added 9th
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = E
E + major interval = Ab (scale degree = 3rd)
Ab + major interval = C (scale degree = sharp/augmented 5th)
C + minor interval = D (scale degree = minor 7th)
D + major interval = Gb (scale degree = 9th)
Note: E Ab C D Gb
Alternative names: E9(#5), E+9, Eaug9, E7#5(add9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Note: E Ab C D Gb
Alternative names: E9(#5), E+9, Eaug9, E7#5(add9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: E9#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E9#5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง