กีต้าร์คอร์ด: Eb

คอร์ด Eb
Guitar Chords Eb
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) major chord's
Alternative names: EbM, Ebmaj, Mi bemol major, Eb dur, D#M, D#maj. This chord is played start on fret 1 Basic major triad
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Eb, G
Step: 1-3-51(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb)
Level: Intermediate
Importance: Very important
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, Eb, G
Step: 1-3-51(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb)
Level: Intermediate
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb type 1คอร์ด Eb type 2คอร์ด Eb type 3คอร์ด Eb type 4คอร์ด Eb type 5คอร์ด Eb type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง