กีต้าร์คอร์ด: F-7

คอร์ด F-7
Guitar Chords F-7
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a minor 7
Scale structure: R-m3-5-m7
Interval structure: R = F
F + minor interval = Ab (scale degree = minor 3rd)
Ab + major interval = C (scale degree = 5th)
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 7th)
Note: F Ab C Eb
Alternative names: Fmin7, F-7
Level: Intermediate
Importance: Frequently used
Note: F Ab C Eb
Alternative names: Fmin7, F-7
Level: Intermediate
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: F-7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F-7 type 1คอร์ด F-7 type 2คอร์ด F-7 type 3คอร์ด F-7 type 4คอร์ด F-7 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง