กีต้าร์คอร์ด: F#º7

คอร์ด F#º7
Guitar Chords F#º7
This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
Scale structure: R-m3-m5-6
Interval structure: R = Gb
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 3rd)
A + minor interval = C (scale degree = flat/diminished 5th)
C + minor interval = Eb (scale degree = double flat 7th = 6th)
Note: F# A C D#
Alternative names: F#º, F#dim, F#dim7, F#dim/6, F#dim(add6)
Level: Advanced
Importance: Frequently used
Note: F# A C D#
Alternative names: F#º, F#dim, F#dim7, F#dim/6, F#dim(add6)
Level: Advanced
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#º7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#º7-1คอร์ด F#º7-2คอร์ด F#º7-3คอร์ด F#º7-4คอร์ด F#º7-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง