กีต้าร์คอร์ด: F#maj7

คอร์ด F#maj7
Guitar Chords F#maj7
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + minor interval = Db (scale degree = 5th)
Db + major interval = F (scale degree = 7th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, C#, E#
Step: 1-3-5-71(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), 7(E#/F)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, A#, C#, E#
Step: 1-3-5-71(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db), 7(E#/F)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#maj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#maj7 type 1คอร์ด F#maj7 type 2คอร์ด F#maj7 type 3คอร์ด F#maj7 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง