กีต้าร์คอร์ด: F9#5

คอร์ด F9#5
Guitar Chords F9#5
This chord is played start on fret 7 Is 7#5 with added 9th
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = F
F + major interval = A (scale degree = 3rd)
A + major interval = C# (scale degree = sharp/augmented 5th)
C# + minor interval = Eb (scale degree = minor 7th)
Eb + major interval = G (scale degree = 9th)
Note: F A C# Eb G
Alternative names: F9(#5), F+9, Faug9, F7#5(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used
Note: F A C# Eb G
Alternative names: F9(#5), F+9, Faug9, F7#5(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: F9#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F9#5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง