ทั้งหมดของป้ายกำกับ: บรรทัดห้าเส้น

คอร์ดเพลง  ของ

ทฤษฏีโน๊ตสากลเบื้องต้น (Theory of Melody)

บรรทัดห้าเส้น (Staff / Stave) บรรทัดห้าเส้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจดบันทึกตัวโน้ต บรรทัดห้าเส้นประกอบด้วย เส้นขนานห้าเส้นที่มีขนาด เท่า ๆ กัน เส้นมีน้ำหนักที่สม่ำเสมอเท่ากันตลอดแนว บรรทัดห้าเส้นประกอบไปด้วย เส้นห้าเส้นและช่องสี่ช่อง การนับบรรทัดนั้นจะนับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่ 1 และช่องล่างสุดเป็นช่องที่ 1 เช่นกัน และ จะนับจากขางล่างขึ้นไปหาข้างบน บรรทัดห้าเส้น (Staff) เส้นน้อย (Leger Lines) นอกจากนี้บรรทัดห้าเส้น ที่เราใช้วัดระดับเสียงดนตรีนี้ เราใช้ทั้งเส้นและช่อง ถ้ามีระดับเสียงมากกว่าบรรทัด 5 เส้น ก็จะเติมขีดสั้น ๆ ซึ่งขีดนี้อาจ อยู่ข้างบนหรือล่างบรรทัด 5 เส้น และเฉพาะตัวโน้ตที่ต้องการใช้เท่านั้น ขีดสั้นที่เติมนี้ เรียกว่า เส้นน้อย เส้นน้อย (Leger Lines) การบันทึกตัวโน้ต บรรทัดห้าเส้นนั้นมีไว้สำหรับบันทึกตัวโน้ต โน้ตที่บันทึกลงบรรทัดห้าเส้นจะมีเสียงแตกต่างกันตามลา ดับขั้นของบรรทัดห้าเส้น สำหรับการบันทึกโน้ตลงบรรทัดห้าเส้น มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การบันทึกโน้ตคาบเส้น และ […]

Theory of melody, การอ่านโน๊ตดนตรี, ทฤษฏีโน๊ตสากล, บรรทัดห้าเส้น, บันไดเสียง

ดูคอร์ด

คอร์ดเพลงอื่น ๆ