อัพเดตล่าสุด

ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น (Theory of melody)

กุญแจประจำหลัก หมายถึง ตัวที่จะบอกให้เราได้รู้จัก ชื่อ เสียง และตำแหน่งต่างๆ ของตัวโน้ตที่บันทึกลงบรรทัดห้าเส้น กุญแจประจำ หลักนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น กุญแจซอล กุญแจฟา กุญแจอัลโต้ กุญแจโดเทเนอร์ แต่สา หรับกุญแจที่เราจะใช้และพบเห็นมากที่สุด คือ กุญแจซอล ...อ่านต่อ

บทความอื่น ๆ
Fret Note