กีต้าร์คอร์ด: Abm7

คอร์ด Abm7
Guitar Chords Abm7
This chord is played by placing a barre on fret 4 with your index finger.
Minor chord with a minor 7
Scale structure: R-m3-5-m7
Interval structure: R = G#
G# + minor interval = B (scale degree = minor 3rd)
B + major interval = D# (scale degree = 5th)
D# + minor interval = Gb (scale degree = minor 7th)
Note: Ab B Eb Gb
Alternative names: Abmin7, Ab-7
Level: Intermediate
Importance: Frequently used
Note: Ab B Eb Gb
Alternative names: Abmin7, Ab-7
Level: Intermediate
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Abm7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Abm7 type 1คอร์ด Abm7 type 2คอร์ด Abm7 type 3คอร์ด Abm7 type 4คอร์ด Abm7 type 5คอร์ด Abm7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง