กีต้าร์คอร์ด: B9

คอร์ด B9
Guitar Chords B9
The note F# on the first string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. This chord is played start on fret 1 Is 7 (dom7) with added 9th
Scale structure: R-3-5-m7-9
Interval structure: R = B
B + major interval = Eb (scale degree = 3rd)
Eb + minor interval = Gb (scale degree = 5th)
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 7th)
A + major interval = Db (scale degree = 9th)
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D#, A, C#, x or F#
Step: 1-3-(5)-b7-91(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), b7(A), 9(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D#, A, C#, x or F#
Step: 1-3-(5)-b7-91(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), b7(A), 9(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: B9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B9 type 1คอร์ด B9 type 2คอร์ด B9 type 3คอร์ด B9 type 4คอร์ด B9 type 5คอร์ด B9 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง