กีต้าร์คอร์ด: Bbsus4

คอร์ด Bbsus4
Guitar Chords Bbsus4
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Bb, Eb, F
Step: 1-4-51(A#/Bb), 4(D#/Eb), 5(F)
Alternative names: Bbsus, Bbsus4
Step: 1-4-51(A#/Bb), 4(D#/Eb), 5(F)
Alternative names: Bbsus, Bbsus4

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bbsus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbsus4 type 1คอร์ด Bbsus4 type 2คอร์ด Bbsus4 type 3คอร์ด Bbsus4 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง