กีต้าร์คอร์ด: C#º7

คอร์ด C#º7
Guitar Chords C#º7
This chord is played start on fret 8 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
Scale structure: R-m3-m5-6
Interval structure: R = Db
Db + minor interval = E (scale degree = minor 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = flat/diminished 5th)
G + minor interval = Bb (scale degree = double flat 7th = 6th)
Note: C# E G A#
Alternative names: C#º, C#dim, C#dim7, C#dim/6, C#dim(add6)
Level: Advanced
Importance: Frequently used
Note: C# E G A#
Alternative names: C#º, C#dim, C#dim7, C#dim/6, C#dim(add6)
Level: Advanced
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#º7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#º7-1คอร์ด C#º7-2คอร์ด C#º7-3คอร์ด C#º7-4คอร์ด C#º7-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง