กีต้าร์คอร์ด: C9-G

คอร์ด C9-G
Guitar Chords C9-G
This chord is played start on fret 9 Is 7 (dom7) with added 9th
Scale structure: R-3-5-m7-9
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Bb + major interval = D (scale degree = 9th)
Note: C E G Bb D
Alternative names: C7(add9)-G, C7/9-G
Level: Professional
Importance: occasionally used
Note: C E G Bb D
Alternative names: C7(add9)-G, C7/9-G
Level: Professional
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C9-G ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C9-G type 1คอร์ด C9-G type 2คอร์ด C9-G type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง