กีต้าร์คอร์ด: Cm11

คอร์ด Cm11
Guitar Chords Cm11
This chord is played start on fret 3 Minor seventh with added 11th
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: C Eb G Bb F
Alternative names: Cminor11, Cmin11, Cm7/11, Cm7(add11), C-7(add11), C-7/11, Cmin7/11, Cmin7(add11), Cm7/4, Cm7(add4), C-7(add4), C-7/4, Cmin7/4, Cmin7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Note: C Eb G Bb F
Alternative names: Cminor11, Cmin11, Cm7/11, Cm7(add11), C-7(add11), C-7/11, Cmin7/11, Cmin7(add11), Cm7/4, Cm7(add4), C-7(add4), C-7/4, Cmin7/4, Cmin7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cm11 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm11 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง