กีต้าร์คอร์ด: Ebm7b5

คอร์ด Ebm7b5
Guitar Chords Ebm7b5
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a minor 7
Scale structure: R-m3-m5-m7
Interval structure: R = Eb
Eb + minor interval = Gb (scale degree = minor 3rd)
Gb + minor interval = A (scale degree = flat/diminished 5th)
A + major interval = Db (scale degree = 7th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bbb, Db, Gb
Step: 1-b3-b5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb), b7(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bbb, Db, Gb
Step: 1-b3-b5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb), b7(C#/Db)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebm7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebm7b5 type 1คอร์ด Ebm7b5 type 2คอร์ด Ebm7b5 type 3คอร์ด Ebm7b5 type 4คอร์ด Ebm7b5 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง