ขอนไม้กับเรือ คอร์ด – บ่าววี

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป...
คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ และ เนื้อร้อง ขอนไม้กับเรือ ของ บ่าววี ::เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรีย...
คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ และ เนื้อร้อง ขอนไม้กับเรือ ของ บ่าววี ::เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรีย...
Intro:Dm CBb CDm CBbDmโดดเดี่ยวเดียวCดายในท้องเDmล ลมพัดลมCเพลอยมาไกBbล เป็นแค่ขอนCไม้ไม่มีทิศFทางA DmประคองตัวเCองไปเหงาเหงBbา กลางคืนเหน็บCหนาวจนใจจะDmพัง ไม่เหลือความCหวังอะไรเDmลย Dmวันหนึ่งน้องCสาวลอยคอมา Dmมือเจ้าไขว่คCว้าขอนไม้เอาไBbว้ เพียงหวังในใCจ พยุงให้FลอยA Dmอยากส่งให้เCธอไปถึงฝั่ง Bbพื้นดินทางCนั้นยังรอคอย Dm แรงเหลืออยู่น้CอยจะไปอDmย่างไร *Bb หากมีเCรือสักลำแFล่นมDmา ก็Bbขอให้เธออย่าCช้าขึ้นเรือAนั้นไป ** เปรียบกัDmบพี่เป็นแค่ขอนCไม้ ต่อให้Dmรักเจ้ามากพียงไCหน ผุพัBbงไปพึ่งCพาก็ได้ไม่นFาน A เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนCไม้ เกาะลอยBbคอให้เพียงข้ามCวัน แต่ฝั่งDmฝันขอเCพียงให้เรือพาเDmจ้าไป Instru:Dm CDm CBb CF ADm CBb CDm CDmDmโดดเดี่ยวเดียวCดายในท้องเลDm ลมพัดลมเCพไปตามกระแBbส ขอนไม้อ่อนCแอจะไปไหFนไกA Dmไม่อยากให้Cจมไปด้วยกัน Bb ไม่ยอมใCห้ฝันเจ้าต้องสลาย Dm เมื่อพี่จมCหายให้เจ้ายังมีDmหวัง ( ซ้ำ *, **, ** )Outro:Dm CBb CDm CDm
คำร้อง : เชิงศร นครเจริญ | ทำนอง/เรียบเรียง : อนุชา แสงแก้ว