ขอนไม้กับเรือ คอร์ด – บ่าววี

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป...
คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ และ เนื้อร้อง ขอนไม้กับเรือ ของ บ่าววี ::เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรีย...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ขอนไม้กับเรือ ของ บ่าววี
Intro:Dm CBb CDm CBbDmโดดเดี่ยวเดียวCดายในท้องเDmล ลมพัดลมCเพลอยมาไกBbล เป็นแค่ขอนCไม้ไม่มีทิศFทางA DmประคองตัวเCองไปเหงาเหงBbา กลางคืนเหน็บCหนาวจนใจจะDmพัง ไม่เหลือความCหวังอะไรเDmลย Dmวันหนึ่งน้องCสาวลอยคอมา Dmมือเจ้าไขว่คCว้าขอนไม้เอาไBbว้ เพียงหวังในใCจ พยุงให้FลอยA Dmอยากส่งให้เCธอไปถึงฝั่ง Bbพื้นดินทางCนั้นยังรอคอย Dm แรงเหลืออยู่น้CอยจะไปอDmย่างไร *Bb หากมีเCรือสักลำแFล่นมDmา ก็Bbขอให้เธออย่าCช้าขึ้นเรือAนั้นไป ** เปรียบกัDmบพี่เป็นแค่ขอนCไม้ ต่อให้Dmรักเจ้ามากพียงไCหน ผุพัBbงไปพึ่งCพาก็ได้ไม่นFาน A เปรียบกับDmพี่เป็นแค่ขอนCไม้ เกาะลอยBbคอให้เพียงข้ามCวัน แต่ฝั่งDmฝันขอเCพียงให้เรือพาเDmจ้าไป Instru:Dm CDm CBb CF ADm CBb CDm CDmDmโดดเดี่ยวเดียวCดายในท้องเลDm ลมพัดลมเCพไปตามกระแBbส ขอนไม้อ่อนCแอจะไปไหFนไกA Dmไม่อยากให้Cจมไปด้วยกัน Bb ไม่ยอมใCห้ฝันเจ้าต้องสลาย Dm เมื่อพี่จมCหายให้เจ้ายังมีDmหวัง ( ซ้ำ *, **, ** )Outro:Dm CBb CDm CDm
  • Dm
  • C
  • Bb or A#
  • F
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ขอนไม้กับเรือ - บ่าววี

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : เชิงศร นครเจริญ | ทำนอง/เรียบเรียง : อนุชา แสงแก้ว
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล 
ลมพัดลมเพลอยมาไกล เป็นแค่ขอนไม้ไม่มีทิศทาง 
ประคองตัวเองไปเหงาเหงา 
กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง 
ไม่เหลือความหวังอะไรเลย ----------วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้ 
เพียงหวังในใจ พยุงให้ลอย อยากส่งให้เธอไปถึงฝั่ง พื้นดินทางนั้นยังรอคอย
 แรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร----------* หากมีเรือสักลำแล่นมา 
ก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป ----------** เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน 
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน
แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส 
ขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกล ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน
 ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย
 เมื่อพี่จมหายให้เจ้ายังมีหวัง
(ซ้ำ *, **, **)