กีต้าร์คอร์ด: Gminor6

คอร์ด Gminor6
Guitar Chords Gminor6
This chord is played start on fret 2 Normal minor chord with added 6th
Scale structure: R-m3-5-6
Interval structure: R = G
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 3rd)
Bb + major interval = D (scale degree = 5th)
R = G minor interval = E (scale degree = 6th)
Note: G Bb D E
Alternative names: Gminor6, Gmin6, G-6
Level: Advanced
Importance: occasionally used
Note: G Bb D E
Alternative names: Gminor6, Gmin6, G-6
Level: Advanced
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gminor6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gminor6 type 1คอร์ด Gminor6 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง